2. Phó Trưởng khoa

Thứ bảy - 04/11/2023 21:41
Phó trưởng Khoa: TS. Bùi Văn Tuấn
2. Phó Trưởng khoa
THÔNG TIN GIỚI THIỆU
 
 1. Họ và tên:                        Bùi Văn Tuấn
 2. Nơi sinh:                          Đa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa
 3. Học hàm/Học vị:             Tiến sỹ Việt Nam học
 4. Đơn vị công tác:              Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
 5. Chức vụ:                          Phó trưởng Khoa, Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt
 6. Địa chỉ liên hệ:               Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường ĐH KHXN&NV;                                                                        75B7Bis, Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 7. Email:                              tuanvsl.ussh@gmail.com; tuanbv@vnu.edu.vn
II. Quá trình đào tạo 
 1. Cử nhân Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN (2002-2006)
 2. Thạc sĩ Việt Nam học, Đại học Quốc gia Hà Nội (2010-2011)
 3. Tiến sĩ Việt Nam học, Đại học Quốc gia Hà Nội (2014-2018)
     Tên luận án: “Biến đổi xã hội vùng ven đô Hà Nội trong bối cảnh đô thị hóa (trường hợp huyện Từ Liêm từ 1996 đến 2013”
III. Quá trình công tác
 1. 2022 - nay: Phó trưởng Khoa, Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
 2. 2015-2022: Phó Giám đốc Trung tâm Hà Nội học và Phát triển Thủ đô
 3. 2006 - 2022: Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN
IV. Hướng nghiên cứu và giảng dạy chính
 1. Nông thôn, đô thị Việt Nam (các vấn đề: kinh tế, văn hóa, xã hội, phát triển cộng đồng)
 2. Địa phương chí, Địa phương học, Hà Nội học, Làng xã Việt Nam
 3. Phương pháp nghiên cứu
 4. Tiếng Việt cho người nước ngoài (tiếng Việt cơ sở và tiếng Việt chuyên ngành…).
V. Sách chuyên khảo – giáo trình
 1. Trịnh Văn Tùng (Chủ biên), Lê Văn Lợi, Bùi Hoài Sơn, Nguyễn Thị Kim Hoa, Bùi Văn Tuấn &NNK, Văn hóa ứng xử của người Việt Nam hiện nay trong không gian công cộng, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022.
 2. Bùi Văn Tuấn, Nguyễn Văn Phong, Chương 9, Hà Nội-Thủ đô nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, in trong “Định đô Thăng Long - Tầm nhìn thiên niên kỷ”, Nguyễn Quang Ngọc (chủ biên), NXB Hà Nội, 2020.
 3. Bùi Văn Tuấn, Chương 6, Đô thị và đô thị hóa nông thôn Hà Nội, in trong “Giáo trình Hà Nội học”, Nguyễn Quang Ngọc, Trần Thị Thu Hương (chủ biên) và cộng sự, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018, ISBN:978-604-62-5707-3.
 4. Bùi Văn Tuấn, Trần Thị Minh Ngọc, và NNK, Chương 3: Tầng lớp trung lưu trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam thời kỳ đổi mới, in trong Trần Thị Minh Ngọc (Chủ biên), Tầng lớp Trung lưu trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 2018, ISBN: 978-604-956-472-7.
 5. Nguyễn Thị Việt Thanh (Chủ Biên), Đỗ Thị Minh Đức, Đặng Vân Chi, Bùi Thị Hồng Thái, Bùi Văn Tuấn, Nguồn nhân lực Nữ trí thức Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017, ISBN:978-604-62-9966-0
 6. Bùi Văn Tuấn, Tống Văn Lợi, Chương 7, Chính trị - Xã hội in trong: Nguyễn Quang Ngọc (chủ biên), “Địa Chí Đông Anh”, NXB Chính Trị Hà Nội, 2015, ISBN:978-604-57-1534-5.
 7. Võ Văn Sen, Bùi Văn Tuấn và NNK, Chương 3, Kinh tế, in trong Trương Quang Hải – Võ Văn Sen (Đồng chủ biên) “Thoại Sơn trên đường phát triển bền vững”, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2016, ISBN:978-604-73-4204-4.
VI. Bài báo khoa học
* Bài tạp chí chuyên ngành
 1. Bùi Văn Tuấn, Trương Diệp Thủy, Phạm Trung Hiếu, Dương Hữu Hải, Phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch nông thôn ven đô Hà Nội (nghiên cứu trường hợp huyện Hoài Đức), Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, ISSN 0866-8655, Số 533 tháng 5/2023. Tr.53-57.
 2. Bùi Văn Tuấn, Trương Diệp Thủy, Phạm Trung Hiếu, Dương Hữu Hải, Di sản văn hóa trong phát triển bền vững Thủ đô Hà Nội, Đặc san Kinh tế - Xã hội Thủ đô, số 02, tháng 5/2023.
 3. Bùi Văn Tuấn, EMI Tohyama, Đời sống văn hóa của người dân ven đô Hà Nội trong bối cảnh đô thị hóa hiện nay, Tạp chí Khoa học trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, ISSN 2615-9686, số Đặc biệt, 12/2022
 4. Bùi Văn Tuấn, Phát triển du lịch cộng đồng gắn với sinh kế của người dân trên đảo Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam trong bối cảnh hiện nay, Tạp chí Nghiên cứu con người, ISSN 0328 – 1557, Số 2 (119), 2022. tr. 36-50.
 5. Bùi Văn Tuấn, Trần Thị Hiên, Phát huy nguồn lực văn hóa Thăng Long - Hà Nội trong phát triển thương hiệu "Thành phố sáng tạo". Tạp chí Văn Hóa và Nguồn lực, Số 3 (27)/2021, ISSN: 2354-0907, Tr.59-69
 6. Bùi Văn Tuấn, Trần Thị Hiên, Đánh giá của du khách về các hoạt động dịch vụ tại khu Trung tâm hoàng thành Thăng Long, Tạp chí Văn Hóa Nghệ thuật, ISSN: 1859-4859, Số 433, tháng 7/2020. tr.46-51.
 7. Bùi Văn Tuấn, Trần Thị Hiên, Văn hóa ứng xử của người Hà Nội xưa và nay, Tạp chí Văn Hóa học, ISSN:1850-4859, Số 4 (50), tháng 9/2020. tr.55-65.
 8. Bùi Văn Tuấn, Vốn xã hội trong chiến lược sinh kế của người dân ven đô Hà Nội trong bối cảnh đô thị hóa, Tạp chí KHXH&NV, ISSN:2354-1172, Tập 6, Số 4 (2020), tr.504-521.
 9. Bùi Văn Tuấn, Du lịch cộng đồng gắn với sinh kế người dân khu vực hồ Hòa Bình, Tạp chí Bảo tàng và Nhân học, ISSN: 0866-7616, Số 2/2019. tr. 23-33.
 10. Bùi Văn Tuấn, Biến đổi đời sống văn hóa của cộng đồng dân cư ven đô Hà Nội trong bối cảnh đô thị hóa (Trường hợp quận Bắc Từ Liêm), Tạp Chí Văn Hóa học, ISSN:1850-4859, Số 1 (35) - 2018. tr.43-52.
 11. Bùi Văn Tuấn, Trần Thị Hiên, Phát huy giá trị kinh tế-xã hội của di tích khu Trung tâm Hoàng thành - Thăng Long - Hà Nội, Tạp chí Di sản Văn Hóa, ISSN: 1859-4956; Số 1 (54), 2016. tr .50-53.
 12. Nguyễn Thị Việt Thanh, Bùi Văn Tuấn, Nữ trí thức trong hoạt động khoa học và công nghệ, Tạp chí Thông tin khoa học xã hộ, ISN: 0866-8647. 2015. tr19-25.
 13. Bùi Văn Tuấn, Vốn xã hội trong quá trình đô thị hóa qua khảo sát một xã ven đô, Tạp chí Nghiên cứu con người, ISSN 0328 - 1557; 5 (80) 2015. tr. 50-62.
 14. Bùi Văn Tuấn, Thực trạng và giải pháp đảm bảo sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư ven đô HN trong quá trình đô thị hóa, Tạp chí Khoa học Đại học quốc gia Hà Nội, ISSN 0866 – 8612; VoL.31, No. 5, 2015. tr. 96-108.
 15. Võ Văn Sen, Trương Quang Hải, Bùi Văn Tuấn, Nguồn lực sinh kế của hộ gia đình huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, Tạp chí Phát triển khoa học và Công nghệ, TP Hồ Chí Minh, ISSN:1859-0128. 2014. tr.36-47. tr .36-47.
* Bài Hội thảo khoa học Quốc tế:
 1. Bùi Văn Tuấn, Phát triển và liên kết vùng cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế cho vùng Đông Nam bộ hiện nay, in trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: “Liên kết phát triển vùng đô thị động lực TP Hồ Chí Minh – Bình Dương – Đồng Nai: Cơ sở lý luận và thực tiễn”. Viện Nghiên cứu Đông Nam Bộ - Trường Đại học Bình Đông (Đài Loan), 2020
 2. Bùi Văn Tuấn, Trần Thị Hiên, Hệ giá trị con người Việt Nam trong thời kỳ CNH-HĐH và Hội nhập quốc tế, In trong sách Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế “Khu vực học-Việt Nam học: Định hướng nghiên cứu và đào tạo”, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019, ISBN: 978-604-9887-88-8, tr.711-735, 2019.
 3. Bùi Văn Tuấn, Một số đặc điểm, vai trò của tầng lớp trung lưu trong phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam, in trong Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế: Tầng lớp xã hội và vai trò giáo dục tại Việt Nam, Đại học Ngoại ngữ Quốc tế Kanda, Nhật Bản. 2019.
 4. Bùi Văn Tuấn, Trịnh Văn Tùng, Sinh kế cộng đồng dân cư ven đô dưới tác động của đô thị hóa (Trường hợp Quận Bắc Từ Liêm, Nam từ Liêm, Hà Nội), in trong Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Đô thị hóa và phát triển: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam trong Thế kỷ XXI”, NXB Thế Giới, 2018, ISBN:978-604-77-4714-6.
 5. Bùi Văn Tuấn, Trần Thị Hiên, Khai thác giá trị di sản văn hóa, phát triển du lịch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, in trong Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế “Hội nhập Quốc tế về bảo tồn: Cơ hội và thách thức cho các giá trị di sản văn hóa”, NXB TP Hồ Chí Minh, 2018, ISBN:978-604-73-6535-7.
 6. Trương Quang Hải, Bùi Văn Tuấn, Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế: Đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng tiến trình phát triển kinh tế-xã hội vùng ĐBSCL tầm nhìn 2030. Cần Thơ, 2017.
 7. Bùi Văn Tuấn, Trần Thị Hiên, Cộng đồng với việc phát huy giá trị khu di sản Hoàng Lhành Thăng Long qua nghiên cứu định lượng, in trong Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế: Bảo tồn, phát huy giá trị di sản thế giới - nhìn từ Hoàng thành Thăng Long. Hà Nội, 2015.
 8. Bùi Văn Tuấn, Vai trò của An sinh xã hội đối với hộ gia đình nghèo trong quá trình đô thị hóa vùng ven đô, , In trong sách Kỷ yếu hội thảo Quốc tế “Chính sách An sinh xã hội trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế” NXB Thế giới, 2014, ISBN: 978-604-77-1156-7, tr.315-336.
 9. Nguyen Thi Viet Thanh, Bui Van Tuan, Women’s power through legal regulations, philosophy and policy of Vietnam Communist Partyin Proceedings of the workshop“Women’s Empowerment: Opportunities and Challenges in Entrepreneurship”. Hà Nội, 2013. 
 10. Bùi Văn Tuấn, Tác động của đô thị hóa đến các vấn đề xã hội vùng ven đô Hà Nội hiện nay, In trong Kỷ yếu Hội Quốc tế Việt nam học lần thứ 4,“Việt Nam trên đường hội nhập và Phát triển bền vững”, NXB Văn hóa – Thông tin, 2012, 1124-2013/CXB/11-112/KHXH.
 11. Bùi Văn Tuấn, Gia đình trong quá trình đô thị hóa ở vùng ven đô Hà Nội in trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế: Thực tại và tương lai của gia đình trong thế giới hội nhập, Hà Nội, 2012.
 12. Bùi Văn Tuấn, Đô thị hóa tác động đến sự biến đổi tâm lý xã hội của người dân vùng ven đô Hà Nội hiện nay, Hội thảo khoa học quốc tế: Đô thị vừa và nhỏ ở Việt Nam, Đại học Passau, CHLB Đức, 2010.
 13. Vũ Hào Quang, Bùi Văn Tuấn, Quản lý đô thị Hà Nội: Thực trạng và giải pháp phát triển, in trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế: Phát triển bền vững Thủ đô Hà Nội: Văn hiến, anh hung, vì hòa bình, Hà Nội, 2010.
 14. Bùi Văn Tuấn, Xây dựng văn hoá đô thị và văn hoá quản lí ở các đô thị nước ta hiện nay, In trong: tập 4, tiểu ban Đô thị và đô thị hóa, Việt Nam học, Kỷ yếu hội thảo Quốc tế lần thứ III: Việt Nam: Hội nhập và phát triển, NXB Đại học Quốc gia, 2010, ISBN: 978-604-62-0314-8.
* Bài Hội thảo khoa học trong nư­ớc
 1. Bùi Văn Tuấn, Thực trạng đào tạo Việt Nam học ở Việt Nam hiện nay, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: Nghiên cứu, đào tạo Việt Nam học theo định hướng liên ngành, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.576-587.
 2. Hoàng Anh Tuấn, Bùi Văn Tuấn, Kết nối vùng trong phát huy nguồn lực văn hóa góp phần phát triển thương hiệu Thủ đô Hà Nội, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hoá nhằm xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn Minh - Hiện đại”, tr. 492-506.
 3. Trần Thị Hiên, Bùi Văn Tuấn, Vận dụng nguyên tắc đại chúng hóa của “Đề cương về văn hóa Việt Nam” vào phát triển các không gian văn hóa sáng tạo tại thành phố Hà Nội, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: 80 năm đề cương văn hóa Việt Nam (1943-2023): Khởi nguồn và động lực phát triển, Hà Nội, tr.1002-1011. Nxb Chính trị Sự thật.
 4. Bùi Văn Tuấn, Di dân tự do ở Hà Nội: Thực trạng và giải pháp, Hội thảo “Tác động của di dân tự do đến phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội”, Viện Nghiên cứu phát triển KT-XH Hà Nội, 9/2022.
 5. Bùi Văn Tuấn, Phát huy nguồn lực văn hóa trong xây dựng và phát triển thương hiệu “thành phố sáng tạo”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Viện NC Phát triển Kinh tế - Xã hội HN, 2022, tr.211-223.
 6. Bùi Văn Tuấn, Đô thị và vấn đề đô thị hóa ở huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa, in trong Kỷ yếu Hội thảo “Kinh đô vạn lại - yên trường trong lịch sử vương triều Lê”, Thanh Hóa, 2021.
 7. Bùi Văn Tuấn, Tác động của di dân tự do đến sự phát triển văn hóa - xã hội Hà Nội, in trong Kỷ yếu Hội thảo “Tác động của di dân tự do đến phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội”, Viện Nghiên cứu phát triển KT-XH Hà Nội, 12/2021.
 8. Trương Quang Hải, Nguyễn An Thịnh, Giang Văn Trọng, Bùi Văn Tuấn, Xây dựng bộ tiêu chí và Chỉ tiêu phát triển Du lịch bền vững cho vùng ven biển và biển đảo Việt Nam bằng phương pháp Delphi, in trong Kỷ yếu Hội Nghị Địa lý Toàn Quốc lần thứ XII “Khoa học Địa lý Việt Nam với phát triển kinh tế xanh và đảm bảo an ninh lãnh thổ”, NXB Thanh Niên, Tr.12-20, 2021.
 9. Bùi Văn Tuấn, Lê Thị Phượng, Vai trò của không gian công cộng đối với ứng xử và thực hành văn hóa của Thanh niên Hà Nội hiện nay, in trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học Thực trạng, nguyên nhân và xu hướng biến đổi ứng xử của người Việt Nam hiện nay trong các không gian công cộng”, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, Hà Nội, 2020.
 10. Bùi Văn Tuấn, Ứng xử văn hóa trong bối cảnh đô thị hóa hiện nay, in trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Cơ sở lý luận và phương pháp luận nghiên cứu về ứng xử của người Việt Nam hiện nay trong không gian công cộng thời kỳ quá độ”, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, Hà Nội, 2020.
 11. Bùi Văn Tuấn, Đô thị hóa tác động đến sự biến đổi tâm lý xã hội của người dân ven đô vùng Tây Nam Bộ hiện nay (Nghiên cứu trường hợp vùng ven TP Cần Thơ), in trong Kỷ yếu Hội thảo “Tác động xã hội trong phát triển đô thị vùng Tây Nam bộ, Học viện CHính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 2020.
 12. Phạm Hồng Tung, Bùi Văn Tuấn, Vai trò của Phật giáo trong hoạt động an sinh hội ở Việt Nam hiện nay, in trong Kỷ yếu hội thảo khoa học, “Vai trò của Phật giáo Việt Nam trong hoạt động an sinh hội hiện nay”, Hội Phật Giáo Việt Nam, 2020.
 13. Bùi Văn Tuấn, Nguyễn Quang Ngọc, Giữ gìn và xây dựng văn hoá ứng xử của người dân Hà Nội, Kỷ yếu hội thảo” Phát triển văn hoá, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đến năm 2025, tầm nhìn 2030”, 2019.
 14. Bùi Văn Tuấn, Đô thị hóa tác động đến đời sống văn hóa của người dân ven đô Hà Nội, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học 65 năm giáo dục Thủ đô và giá trị sống của người Hà Nội” NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019.  
 15. Bùi Văn Tuấn, Trương Quang Hải, Liên kết phát triển du lịch biển đảo ở các tỉnh vùng duyên hải Nam Trung Bộ, In trong: “Khoa học Địa lý Việt Nam với liên kết vùng cho phát triển bền vững”, NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2018, ISBN: 978-604-913-693-1.
 16. Trương Quang Hải, Bùi Văn Tuấn, Nguyễn An Thịnh, Nguyễn Đức Minh, Phát triển du lịch biển đảo Việt Nam theo hướng phát triển bền vững qua kết quả điều tra xã hội học từ khách du lịch, Kỷ yếu hội thảo khao học Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển Kinh tế biển KC.09, Bộ Khoa học Công nghệ, 2018.
 17. Bùi Văn Tuấn, Định hướng giá trị của thanh niên trong giai đoạn Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa và Hội nhập quốc tế hiện nay, Hội thảo khoa học: Thực trạng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên NĐ giai đoạn hiện nay”; Sở Khoa học công nghệ tỉnh Nam Định, Tỉnh đoàn Nam Định, tháng 12/2018.
 18. Bùi Văn Tuấn, Khoa học phát triển: Cơ sở lý luận và Nội dung nghiên cứu, In trong Kỷ yếu Hội thảo "Nghiên cứu phát triển ở Việt Nam: Những vấn đề lý luận, phương pháp và cách tiếp cận nghiên cứu". Viện VNH&KHPT, 2016 
 19. Nguyễn Quang Ngọc, Bùi Văn Tuấn, Đổi mới mô hình tổ chức và quản lý đô thị Hà Nội, In trong sách Kỷ yếu hội thảo Quốc gia “Thủ đô Hà Nội: Truyền thống, Nguồn lực và Định hướng phát triển”, NXB Chính trị HN, 2015, ISBN:978-604-57-1946-6, tr520-541.
 20. Bùi Văn Tuấn, Tác động của quá trình đô thị hóa đến nguồn lực sinh kế của cộng đồng dân cư ven đô Hà Nội, In trong sách Kỷ yếu hội thảo Quốc gia “Thủ đô Hà Nội: Truyền thống, Nguồn lực và Định hướng phát triển” NXB Chính trị Hà Nội, 2015, ISBN: 978-604-57-1946-6, 620-629.
 21. Bùi Văn Tuấn, Biến đổi xã hội của cộng đồng dân tộc Thái ở khu vực tái định cư thủy điện Sơn La (nghiên cứu trường hợp bản Nà Nong, Chiềng Lao, Mường La, Sơn La), in trong: “Cộng đồng Thái –Kadai Việt Nam: những vấn đề phát triển bền vững”, NXB Thế Giới 2015, ISBN:978-604-77-1267-0, tr.541-552.
 22. Nguyễn Thị Việt Thanh, Bùi Văn Tuấn, Quyền Phụ nữ trong Pháp luật và Chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam, In trong sách Kỷ yếu hội thảo Quốc gia: “Nữ trí thức với sự nghiệp phát triển đất nước”, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015, ISBN:978-604-62-4101-4, tr328-341.
 23. Bùi Văn Tuấn, Vũ Trọng Dung, Hoạt động của các tổ chức xã hội trên địa bàn Hà Nội trong bối cảnh hiện nay, In trong Kỷ yếu hội thảo Quốc gia: “60 năm giải phóng Thủ đô: Thành tựu, thời cơ, thách thức và phát triển” NXB Chính trị Hà Nội, 2014, ISBN:978-604-57-1365-5, tr.523-538.
 24. Bùi Văn Tuấn, Tác động của đô thị hóa đến các vấn đề xã hội vùng ven đô Hà Nội hiện nayIn trong sách Kỷ yếu Hội Quốc tế Việt nam học lần thứ 4,“Việt Nam trên đường hội nhập và Phát triển bền vững”, NXB Khoa học xã hội, 2013, ISBN: 978-604-902-248-7, tr.767-778.
 25. Bùi Văn Tuấn, Biến đổi cơ cấu kinh tế, nghề nghiệp của của người dân vùng ven đô trong quá trình đô thị hóa [nghiên cứu trường hợp xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, HN], In trong sách Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 7, “Khoa học Địa lý Phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội các vùng lãnh thổ và biển đảo Việt Nam”, NXB Đại học Thái Nguyên, 2013, ISBN: 978-604-915-044-9, tr.770-782.
 26. Bùi Văn Tuấn, Phát huy các giá trị Kinh tế-Xã hội khu di sản Hoàng thành Thăng Long, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Hoàng Thành Thăng Long, những thành tựu hợp tác Việt-Nhật từ dự án Tín thác, Unesco Nhật Bản, Hà Nội, 2013.
 27. Bùi Văn Tuấn, Vai trò của vốn xã hội đối với sự phát triển xã hội hiện nay, in trong Kỷ yếu Hội thảo: Vốn xã hội đối với việc phát triển các ngành nghề trong xây dựng nông  thôn mới, Hà Nội, 2013.
 28. Bùi Văn Tuấn, Một số chính sách xã hội vùng dân tộc thiểu số trong hội nhập và phát triển (Nghiên cứu trường hợp tộc người Thái ở Thanh Hóa), in trong: “Cộng đồng các Tộc người ngữ hệ Thái-Kadai ở Việt Nam: truyền thống, hội nhập và phát triển”, NXB Thế giới, 2012, ISBN: 978-604-77-0490-3, tr.482-498.
 29. Bùi Văn Tuấn, Vai trò của liên kết kinh tế trong phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, in trong: “Cơ sở khoa học cho Phát triển vùng trong bối cảnh hội nhập quốc tế của Việt Nam”, NXB Thế giới, 2011, 361-2011/CXB/17-51/ThG
 30. Bùi Văn Tuấn, Khoa học phát triển: Lý luận và thực tiễn ở Việt Nam, NXB Thế Giới, 934-2008/CXB/02-149/ThG
X. Đề tài nghiên cứu:
 1. Bùi Văn Tuấn (Chủ nhiệm), Bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể ở Hà Nội trong bối cảnh phát triển đô thị hiện nay; Mã số: QG.22.40/cấp ĐHQGHN, 2022-2024, Đang thực hiện
 2. Bùi Văn Tuấn (Chủ nhiệm), Đô thị hóa tác động đến sinh kế của cộng đồng dân cư vùng ven đô Hà Nội; Mã số: QG.14.63/ cấp ĐHQGHN, 2014-2017, Đã nghiệm thu.
 3. Bùi Văn Tuấn (Chủ nhiệm), Bảo tồn và phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn Hà Nội (Trường hợp di tích lịch sử - văn hóa quận Hoàn Kiếm), Mã số: VNH.18.03/cấp cơ sở, 2018-2019, Đã nghiệm thu.
 4. Bùi Văn Tuấn (Chủ nhiệm), Nghiên cứu, đánh giá về tổ chức đời sống của cộng đồng dân cư ven đô Hà Nội dưới tác động của đô thị hóa [Trường hợp nghiên cứu huyện Từ Liêm, TP Hà Nội; Mã số: VNH.13.05/cấp cơ sở, 2012-2013, Đã nghiệm thu.
 5. Bùi Văn Tuấn (Chủ nhiệm), Tác động của đô thị hóa đến chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp của người dân ven đô Hà Nội (Qua trường hợp nghiên cứu xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, HN); Mã số: VNH.11.01/cấp cơ sở, 2011-2012, Đã nghiệm thu.
 6. Bùi Văn Tuấn (Chủ nhiệm), Đô thị hóa và những vấn đề xã hội của người dân ven đô Hà Nội (Trường hợp nghiên cứu xã Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội); Mã số: VNH.09.03/cấp cơ sở, 2009-2010, Đã nghiệm thu.
 7. Bùi Văn Tuấn (tham gia), Nghiên cứu và xây dựng Bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam: Tập Địa phương chí mẫu (cấp tỉnh)/Đề tài cấp Nhà nước/ Thư ký khoa học, 2022-2024, Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, ĐHQGHN chủ trì.
 8. Bùi Văn Tuấn (tham gia), Đánh giá hiện trạng việc đặt tên đường phố tại đô thị Hà Nội và đề xuất một số phương án đặt tên phố theo định hướng đô thị thông minh/ mã số QG.21.55/ Đề tài cấp ĐHQGHN/Thành viên chính, 2021-2023, Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, ĐHQGHN chủ trì.
 9. Bùi Văn Tuấn (tham gia), Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ sở đào tạo giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước/ Đề tài cấp Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch/Thành viên chính, 2021-2022, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam chủ trì.
 10. Bùi Văn Tuấn (tham gia), Nghiên cứu mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội trong quan lý phát triển xã hội ở Việt Nam/Đề tài cấp Nhà nước; Mã số KX.01.50/16-20/Thành viên chính, 2019-2020, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng Sản chủ trì
 11. Bùi Văn Tuấn (tham gia), Ứng xử của người Việt Nam hiện nay trong các không gian công cộng/Đề tài cấp Nhà nước; Mã số: KX.01.48/16-20/ Thư ký khoa học, 2019-2020, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN chủ trì.
 12. Bùi Văn Tuấn (tham gia), Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát huy tổng hợp các giá trị văn hóa truyền thống và phát triển các giá trị văn hóa mới trong xây dựng NTM bền vững/ Đề tài cấp Nhà nước/Thành viên tham gia, 2018-2020, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì.
 13. Bùi Văn Tuấn (tham gia), Nghiên cứu giải pháp khoa học và công nghệ, xây dựng mô hình phục vụ bảo tồn và phát huy các giá trị di sản cho phát triển bền vững du lịch vùng lòng hồ Hòa Bình/Đề tài cấp Nhà nước/ Thành viên, 2017-2019, Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, ĐHQGHN chủ trì.
 14. Bùi Văn Tuấn (tham gia), “Luận cứ khoa học về tổ chức không gian, xác lập mô hình và đề xuất giải pháp phát triển du lịch bền vững khu vực ven biển và biển đảo Việt Nam” /Đề tài cấp Nhà nước; mã số KC.09.09/16-20/ Thành viên, 2016-2020, Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, ĐHQGHN chủ trì
 15. Bùi Văn Tuấn (tham gia), Địa Chí Đông Anh/ Thành viên chính, 2012-2014, Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, ĐHQGHN chủ trì.
 16. Bùi Văn Tuấn (tham gia), Vai trò tầng lớp trung lưu trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội đến năm 2020/Đề tài cấp Nhà nước; Mã số: KX.02.16/11-15/Thành viên chính, 2013-2015, Học viện Chính trị Khu vực I chủ trì.
 17. Bùi Văn Tuấn (tham gia), Nghiên cứu tổng hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và giá trị lịch sử - văn hóa phục vụ phát triển bền vững huyện Thoại Sơn tỉnh An Giang/ Đề tài hợp tác giữa hai ĐHQG/Thành viên chính, 2012-2014, Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, ĐHQGHN chủ trì
 18. Bùi Văn Tuấn (tham gia), Minh triết Hồ Chí Minh/Đề tài cấp Nhà nước/Thư ký khoa học, 2011-2014, Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, ĐHQGHN chủ trì
 19. Bùi Văn Tuấn (tham gia), Đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý cấp huyện Việt Nam thời kỳ hậu WTO (Qua điều tra, khảo sát các tỉnh phía Bắc)/ Đề tài cấp bộ/Thư ký, 2011-2012, Học viện Chính trị-Hành Chính Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì
 20. Bùi Văn Tuấn (tham gia), Nghiên cứu những biến đổi của điều kiện sống, đề xuất giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cộng đồng các dân tộc thiểu số khu vực tái định cư thủy điện Sơn La/ Đề tài cấp tỉnh/Thành viên chính, 2012-2014, Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, ĐHQGHN chủ trì.
 21. Bùi Văn Tuấn (tham gia), Phát triển nguồn nhân lực nữ trí thức trong sự nghiệp CNH-HĐH và bối cảnh hội nhập quốc tế; Mã số KX.03.07/11-15/ Đề tài cấp Nhà nước/ Thư ký khoa học, 2013-2015, Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, ĐHQGHN chủ trì.
 22. Bùi Văn Tuấn (tham gia), Khảo sát về nhận thức của người dân về các giá trị kinh tế-xã hội Khu di sản Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội/ thành viên chính, 2011-2012, Trung tâm bảo tồn Khu di sản Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội chủ trì.
 23. Bùi Văn Tuấn (tham gia), Xây dựng và triển khai mô hình quản lý và bảo vệ môi trường dựa trên văn hóa cộng đồng ở một số làng nghề ven sông Cà Lồ/ Đề tài cấp Cấp ĐHQG/thành viên chính, 2010-2012, Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, ĐHQGHN chủ trì.
 24. Bùi Văn Tuấn (tham gia), Dự án Điều tra xã hội học tình hình phát triển văn hóa – xã hội hà nội sau 10 năm thực hiện nghị quyết 15 của Bộ Chính trị/Cấp Thành Phố/Thành viên chính, 2007-2009, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội chủ trì.
 25. Bùi Văn Tuấn (tham gia), Khảo sát thực trạng vai trò và năng lực liên kết vùng lãnh thổ ở các tỉnh/thành phía bắc nước ta hiện nay/Cấp Bộ/Thư ký, 2007-2009, Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì.
 26. Bùi Văn Tuấn (tham gia), Chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh và vận dụng chủ thuyết đó trong những thập kỷ đầu Thế kỷ XXI (Hướng tầm nhìn tới năm 2020 và 2045)/Cấp Nhà nước/Thành viên tham gia, 2008-2010, Hội đồng lý luận Trung ương, Ban tuyên giáo Trung ương chủ trì
 27. Bùi Văn Tuấn (tham gia), Những đặc trưng cơ bản về con người và văn hóa của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện nay/ Đề tài cấp Nhà nước, Mã Số: KX03.19/06-10/ /thư ký khoa học, 2008-2010, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN chủ trì.
 28. Bùi Văn Tuấn (tham gia), Khảo sát Chính sách phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội đối với các vùng dân tộc thiểu số Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ: Cơ sở lý luận và thực tiễn/ Đề tài cấp Nhà nước/ Chương trinh KX.02/06-10/ Thành viên tham gia, 2008-2009, Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia khu vực I chủ trì.
 29. Bùi Văn Tuấn (tham gia), Nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức và quản lý nhà nước đặc thù của các đô thị trực thuộc trung ương ở nước ta/Đề tài cấp Nhà nước, Mã Số: KX02-03/06-10/Thư ký khoa học, 2006-2010, Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, ĐHQGHN chủ trì.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập12
 • Hôm nay1,779
 • Tháng hiện tại53,839
 • Tổng lượt truy cập802,047
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây