TS. Nguyễn Trường Sơn

Thứ bảy - 04/11/2023 21:36
TS. Nguyễn Trường Sơn - Bí thư chi bộ - Truởng Bộ môn Khu vực học
TS. Nguyễn Trường Sơn
THÔNG TIN CÁ NHÂN GIẢNG VIÊN
 KHOA VIỆT NAM HỌC VÀ TIẾNG VIỆT

I. Sơ yếu lí lịch:
 1. Họ và tên:   Nguyễn Trường Sơn                     
 2. Năm/Nơi sinh:   1980, Bắc Giang              
 3. Học hàm/Học vị:     Tiến        
 4. Đơn vị công tác:    Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt         
 5. Chức vụ:      Trưởng bộ môn Khu vực học
 6. Địa chỉ liên hệ: nguyentruongson.tssh@gmail.
 7. Điện thoại: 
II. Quá trình đào tạo 
 1. Tiến, Sử học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2014
 2. Thạc, Quan hệ Quốc tế, Học viện Ngoại giao Việt Nam, 2005
 3. Cử nhân, Chính trị Quốc tế và Ngoại giao Việt Nam, Học viện Ngoại giao Việt Nam, 2002
 4. Chứng chỉ Giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài.
III. Quá trình công tác
 1. Giảng viên tại Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt từ năm 2014-nay
IV. Hướng nghiên cứu và giảng dạy chính:
 1. Chính trị quốc tế, Quan hệ đối ngoại của Việt Nam
 2. Lịch sử, Văn hoá và Xã hội khu vực Đông Nam Á
 3. Việt Nam học, tiếng Việt, Kinh tế Việt Nam
V. Sách chuyên khảo - giáo trình:
 1. Nguyễn Trường Sơn, Hướng Đông: Một chiến lược lớn của Ấn Độ, Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia, Việt Nam, 2015
VI. Sách dịch
VII. Bài báo khoa học:
 1. Tạp chí quốc tế
 • Dinh, L.N., Van, S.Q., Truong, S.N., Khac, D.L. (2022). Folk Music of the Khơ Mú in Điện Biên Province: Characteristics and Potential for Community-Based Tourism Development. In: Furferi, R., Governi, L., Volpe, Y., Gherardini, F., Seymour, K. (eds) The Future of Heritage Science and Technologies. Florence Heri-Tech 2022. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-17594-7_31
 • Khac, D.L., Van, S.Q., Dinh, L.N., Truong, S.N., Hai, N.N. (2022). Digitalizing the Artistic Heritage of Xoan Singing in Phú Thọ Province: Conservation and Promotion in Contemporary Cultural Life. In: Furferi, R., Governi, L., Volpe, Y., Seymour, K., Pelagotti, A., Gherardini, F. (eds) The Future of Heritage Science and Technologies: ICT and Digital Heritage. Florence Heri-Tech 2022. Communications in Computer and Information Science, vol 1645. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-20302-2_3.
 • Nguyen Truong Son - Le Van Toan, “The Role of ASEAN in India’s Foreign Policy after The Cold War”, NAM TODAY Journal, Vol.LVXII, No.12, New Delhi, tr. 2-8, 2016
 1. Tạp chí trong nước
 • Nguyễn Trường Sơn, “Một số mặt hàng thủ công chính trong giao thương ở thế kỷ XVI-XVIII của xứ Đàng Trong”, Tạp chí Kinh tế Môi trường, Số 136, tháng 7, tr. 42-46, 2018
 • Nguyễn Trường Sơn, “Hợp tác Năng lượng Ấn Độ - Việt Nam ở Biển Đông và phản ứng của Trung Quốc”, Tạp chí Thông tin Khoa học Lý luận Chính trị, Số 8, tr. 33-39, 2015
 • Nguyễn Trường Sơn, “40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ (1972-2012): Tình bạn thân thiết không thay đổi theo thời gian”, Tạp chí Kinh tế Môi trường, Số tháng 7, tr. 35-38, 2012
 • Nguyễn Trường Sơn, “Cách luận giải của một số học giả trên thế giới về Chính sách hướng Đông của Ấn Độ”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, Số 5 (146), tr. 32-40, 2012
 • Nguyễn Trường Sơn, “Biển Đông trong quan hệ Ấn Độ với Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế Môi trường, Số tháng 3, tr. 28-31, 2012
 • Nguyễn Trường Sơn, “Bước phát triển mới trong quan hệ Ấn Độ - Nhật Bản thập niên đầu thế kỷ XXI”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, Số 1 (142), tr. 14-24, 2012
 • Nguyễn Trường Sơn, “Kinh tế và Văn hóa trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ giai đoạn 1991-2011”, Tạp chí Kinh tế Môi trường, Số tháng 11-12/2011, tr. 32-35, 2011
 1. Bài Hội thảo quốc tế
 • Nguyễn Đình Lâm, Ngô Minh Hùng, Nguyễn Trường Sơn, Lương Khắc Định, Quảng Văn Sơn, Lê Thị Thanh Tâm "The process of acculturation: the investigation of the roles of gongs and drums in the cultural and religious life of the Cham Hroi and Bahnar people in Phu Yen province", AIP Conference Proceedings, Vol 2406, (030022:1-7), ISBN: 978-0-7354-4129-3/SCOPUS. https://doi.org/10.1063/5.0066481, 2021.
 • Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Đình Lâm, Ngô Minh Hùng, Lương Khắc Định, Quảng Văn Sơn "Proposals on technologies and contents to digitize the art of the Trống Quân response singing in Hưng Yên province, Vietnam", AIP Conference Proceedings, Vol 2406, (030023:1-8), ISBN: 978-0-7354-4129-3/SCOPUS.  https://doi.org/10.1063/5.0066533, 2021.
 • Nguyễn Trường Sơn - Nguyễn Đình Lâm, “Nghệ thuật biểu diễn truyền thống Việt Nam trong nghiên cứu và đào tạo ngành Việt Nam học”, kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Việt Nam học ngày nay”, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 204-217, 2020
 • Nguyễn Trường Sơn - Phạm Thị Thơm, “Ẩm thực Đàng Ngoài qua một số ghi chép phương Tây thế kỷ XVII-XVIII: một vài ý nghĩa biểu trưng”, kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 2 về “Nghiên cứu, giảng dạy Việt Nam học và tiếng Việt trong trường đại học”, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 591-601, 2019
 • Nguyễn Trường Sơn, “Hiện tượng vay mượn vốn từ tiếng Anh và biến đổi cấu trúc câu tiếng Việt theo tiếng Anh trong giao tiếp và trong văn phong báo chí (nghiên cứu tình hướng ở thành phố Hồ Chí Minh)”, kỷ yếu hội thảo quốc tế “Việt Nam học” lần 3, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, tr. 872-880, 2017
 • Nguyễn Trường Sơn, “ASEAN trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ sau Chiến tranh lạnh”, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về “Hợp tác phát triển Việt Nam, ASEAN - Ấn Độ: Thực trạng và Triển vọng”, Hà Nội, 29-30/9/2015
 • Nguyễn Trường Sơn, “Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: trong sáng như bầu trời không một gợn mây”, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thảo khoa học quốc tế “Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ: Tiếp cận từ góc độ văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo”, Hà Nội, 30/6/2015
 • Nguyễn Trường Sơn, tham dự Hội thảo quốc tế về “Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ sau 20 năm bình thường hoá: Thực trạng và Triển vọng” do Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức, Hà Nội, 26/6/2015
 • Nguyễn Trường Sơn, “Hợp tác Năng lượng Ấn Độ - Việt Nam ở Biển Đông và phản ứng của Trung Quốc”, Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ (CIS), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học quốc tế về “Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ: tiếp cận từ góc độ kinh tế”, Hà Nội, 11/5/2015
 1. Bài hội thảo trong nước
 • Nguyễn Trường Sơn, “Bài tập dạy ngôn ngữ ứng dụng khái niệm trục ngữ đoạn - trục liên tưởng của Ferdinand De Saussure”, kỷ yếu hội thảo khoa học “Giảng dạy, nghiên cứu Việt Nam học và tiếng Việt”, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, tr. 585-591, 2018
 • Nguyễn Trường Sơn, “Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ sau Chiến tranh lạnh”, kỷ yếu hội thảo khoa học do Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức với chủ đề “Giảng dạy, nghiên cứu Việt Nam học và tiếng Việt: những vấn đề lý luận và thực tiễn”, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, tr. 398-412, 2016
VIII. Đề tài nghiên cứu (chủ trì và tham gia):
 1. Đề án "Tổ chức bồi dưỡng, đánh giá năng lực và cấp chứng chỉ tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài", thành viên tham gia
 2. Đề án "Tăng cường dạy tiếng Việt trên mạng trực tuyến cho người Việt Nam ở nước ngoài, thành viên tham gia
 3. Đề tài cơ sở "Việt Nam qua cách nhìn của người phương Tây thế kỷ XVI-XVIII", Hợp đồng số 14/HĐ/NCKH-2016

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập6
 • Hôm nay2,014
 • Tháng hiện tại33,763
 • Tổng lượt truy cập907,402
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây