TS. Đặng Hoài Giang

Thứ bảy - 04/11/2023 21:32
TS. Đặng Hoài Giang - Trưởng bộ môn Văn hoá và Nghệ thuật Việt Nam
TS. Đặng Hoài Giang
THÔNG TIN CÁ NHÂN GIẢNG VIÊN
 KHOA VIỆT NAM HỌC VÀ TIẾNG VIỆT

I. Sơ yếu lí lịch:
 1. Họ và tên: Đặng Hoài Giang                      
 2. Năm/Nơi sinh: 1986/Hà Tĩnh            
 3. Học hàm/Học vị:   Tiến sỹ          
 4. Đơn vị công tác:  Bộ môn Văn hoá & Nghệ thuật Việt Nam, Khoa Việt Nam học & Tiếng Việt, Trường Đại học KHXH & NV, Đại học Quốc gia Hà Nội.           
 5. Chức vụ: Trưởng Bộ môn    
 6. Địa chỉ liên hệ: Nhà B7 Bis, số 75 Trần Đại Nghĩa, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 7. Điện thoại: hoaigiang@vnu.edu.vn
II. Quá trình đào tạo 
Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành đào tạo
2004 - 2008 Khoa Lịch sử, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Văn hóa học & Lịch sử văn hóa Việt Nam (bậc Cử nhân)
2011 - 2016 Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (VICAS) Văn hóa học (bậc Tiến sỹ)

III. Quá trình công tác
Thời gian Cơ quan Vị trí/công việc
2008 – 2009 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH) – Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) Trợ giảng
2009 – 2015 Viện Tư vấn phát triển (CODE) Điều phối viên
2016 – nay Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH) – Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) Giảng viên

IV. Hướng nghiên cứu và giảng dạy chính:
 1. Hướng nghiên cứu chính: Văn hoá tộc người ở Tây Nguyên; Di sản văn hóa của các tộc người thiểu số; Sự chuyển đổi của nông thôn Việt Nam đương đại; Phật giáo số
 2. Hướng giảng dạy chính: Cơ sở văn hoá Việt Nam, Làng xã Việt Nam, Văn hoá vùng và phân vùng văn hoá ở Việt Nam
V. Sách chuyên khảo - giáo trình:
 1. Viết chung (2014), Hướng tới phát triển bền vững Tây Nguyên, Nxb Tri Thức, Hà Nội.
 2. Viết chung (2015), Văn hóa – những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, Nxb Nghệ An, Nghệ An.
 3. Biến đổi không gian văn hóa buôn làng Ê Đê ở Buôn Ma Thuột từ sau 1975 đến nay, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội (Chuyên khảo) (Tái bản lần 1 năm 2019).
VI. Sách dịch
VII. Bài báo khoa học:
 1. Tạp chí quốc tế
1. Hoai Giang Dang, & Ky Nam Nguyen. (2023). “Challenges in conserving ethnic culture in urban spaces: Case of Ako Dhong village (Vietnam). Cogent Social Sciences, 9(1), 2233754, https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2233754 (Tạp chí Scopus, Q2)
2. Ky Nam Nguyen, Hoai Giang Dang, Quang Anh Phan & Van Duoc Mai. (2023). “Between a rock and a hard place: Controversies over contested intangible heritage in Vietnam seen from the case study of Lady Phi Yen”. Millennial Asia (Tạp chí Scopus, Q1) (sắp xuất bản)
 1. Tạp chí trong nước
1. Đặng Hoài Giang & Trịnh Thị Anh Linh (2023). “Di sản của Léopold Cadière đối với ngành Việt Nam học”, Tạp chí Văn hóa học, 3 (67), trang 13 – 25.
2. Đặng Hoài Giang & Nguyễn Thị Phượng (2022). “Khái lược các quan điểm lý thuyết phương Tây về môi trường văn hóa gia đình”, Tạp chí Văn hóa học, 3(61), tr. 24-31.
3. Dang Hoai Giang (2021). “Digital Religion: Concept, Theoretical Perspective, and Practice in Vietnam”, Vietnamese Studies, no.3 (221), pp. 99-112.
4. Đặng Hoài Giang & Đinh Hoàng Kim Ngân. “Những khác biệt của phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam (1923-1951) trong bối cảnh Đông Á và Đông Nam Á”, Tạp chí Nghiên cứu văn hóa, số 36, tr. 73-81.
5. Đặng Hoài Giang (2021). “Bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên: một cách tiếp cận mới”, Tạp chí Văn hóa học, số 3 (55), tr. 48-56.
6. Đặng Hoài Giang (2021). “Vai trò của cộng đồng buôn làng trong bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống ở các dân tộc tại chỗ Tây Nguyên”, Tạp chí dân tộc học, số 2 (224), tr 71-81.
7. Dang Hoai Giang (2021). “What is the Central Highlands Gong Space in Vietnam”, Vietnamese Studies, no.1 (219), pp. 5-18.
8. Dang Hoai Giang (2021). “The Changes in Ede People’s Livelihood from 1975 to Present”, Vietnamese Studies, no. 2(220), pp. 21-50.
9. Đặng Hoài Giang (2020). “Biến đổi không gian thiêng của người Ê Đê ở Buôn Ma Thuột từ sau 1975 đến nay”, Tạp chí Nghiên cứu văn hóa, số 34, tr. 5-16.
10. Dang Hoai Giang (2020). “The Change of Residential Space of Ede People at Buon Ma Thuot City after 1975 to now”, VNU Journal of Social Sciences and Humanities, vol. 6, no.2, pp. 196 – 211.
11. Đặng Hoài Giang (2020). “Các xu hướng biến đổi không gian văn hóa buôn làng Ê Đê ở Buôn Ma Thuột trong bối cảnh hiện nay”, Tạp chí KHXH Tây Nguyên, số 2 (38), tr.39-50.
12. Đặng Hoài Giang. “Xác định diện mạo thành phố Buôn Ma Thuột: từ góc nhìn bản sắc đô thị”, Tạp chí KHXH Tây Nguyên, số 2 (34), tr. 16-27.
13. Phan Phương Anh & Đặng Hoài Giang. “Biến đổi văn hóa: khái niệm và một số cách tiếp cận nghiên cứu” (đồng tác giả), Tạp chí Văn hóa học, số 6 (34), 2017, tr 3-11.
14. Đặng Hoàng Giang. “Biến đổi văn hóa của các dân tộc Tây Nguyên trong bối cảnh chuyển đổi cấu trúc không gian buôn làng”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 375, tr 17-21.
15. Đặng Hoàng Giang. “Từ không gian văn hóa đến không gian văn hóa tộc người”, Tạp chí Văn hóa học, (19), tr 17-23.
16. Đặng Hoàng Giang & Nguyễn Thị Thu Quỳnh. “Vai trò của các thiết chế xã hội truyền thống và của già làng trong bối cảnh hiện tại ở cộng đồng các dân tộc tại chỗ Tây Nguyên” (đồng tác giả), Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên, số 1 (13), tr. 38-46.
17. Đặng Hoàng Giang & Nguyễn Đình Hòa. “Đói nghèo, bất bình đẳng và những thách thức đối với quá trình phát triển bền vững ở Tây Nguyên” (đồng tác giả), Tạp chí KHXH Tây Nguyên, số 1 (9), tr. 37-51.
18. Đặng Hoàng Giang. “Góp bàn vào việc phát triển bền vững cộng đồng các dân tộc thiểu số tại chỗ Tây Nguyên”, Tạp chí KHXH Tây Nguyên số 1 (5), tr. 71-76.
19. Phạm Quang Tú & Đặng Hoàng Giang. “Thử tìm một cơ sở lý thuyết cho khái niệm phản biện xã hội” (đồng tác giả), Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 12 (220), tr. 16-20.
20. Phạm Quang Tú & Đặng Hoàng Giang. Xã hội dân sự: khái niệm, nghiên cứu và hướng tiếp cận trong bối cảnh Việt Nam (đồng tác giả), Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số 9 (222),  tr. 24-29.
21. Đặng Hoàng Giang. “Quan hệ Hà Tiên – Thuận Hóa thời kỳ khai thiết đồng bằng miền Tây (từ đầu đến nửa sau thế kỷ XVIII)”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 6 (123), tr. 72-76.
22. Đặng Hoàng Giang. Phạm Đức Dương: Từ văn hóa đến văn hóa học, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 291, tr. 74-79.
23. Đặng Hoàng Giang. Theo dấu đô thị cổ Hà Tiên, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 10 (103), tr. 69-76.
24. Đặng Hoàng Giang. “Một nét cá tính làng xã Việt Nam truyền thống – nhìn từ hương ước”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 2 (95), tr. 75-77.
 
 1. Bài Hội thảo quốc tế
1. Dang Hoai Giang (2021).“Going beyond Frontiers: Pure Land Buddhism and the Role of Connecting Vietnamese Buddhist Communities during the Digital Era”, presented at the 12th Engaging with Vietnam Conference, Hosted virtually by Kyoto Seika University, 24 - 28 August 2021.
2. Dang Hoai Giang (2019). “Culture as a resource for sustainable development: case study at Ako Dhong village (Buon Ma Thuot city, Dak Lak province)”), 4th International Conference on Vietnamese and Taiwanese Studies, Hosted by Center for Vietnamese Studies, National Cheng Kung University (NCKU), 23-24 November, Tainan City.
3. Đặng Hoài Giang (2018). “Qúa trình chuyển đổi cấu trúc sinh kế và cấu trúc văn hóa của người Ê Đê ở Buôn Ma Thuột từ sau 1975 đến nay”, Hội thảo khoa học quốc tế “Nghiên cứu, giảng dạy Việt Nam học & Tiếng Việt trong trường Đại học lần thứ II” do Trường Đại học KHXH&NV (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức vào ngày 3 và 4/11/2018, Hà Nội.
4. Đặng Hoài Giang & Phạm Quang Tú (2017). “Mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội dân sự trong xây dựng “nhà nước kiến tạo phát triển” ở Việt Nam”, Hội thảo quốc tế “Nhà nước, thị trường và xã hội: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam”, Trường Đại học KHXH & NV – Đại học Quốc gia Hà Nội và Qũy Konrad Adenauer đồng tổ chức vào ngày 18/5/2017 tại Hà Nội.
5. Đặng Hoài Giang (2016). “Họ giữ được văn hóa vì còn không gian làng: một con đường bảo tồn văn hóa truyền thống của người Ê Đê ở Buôn Ma Thuột”, Hội thảo khoa học quốc tế “Các nguồn lực văn hóa cho phát triển bền vững: lý luận, thực tiễn và các giải pháp chính sách” do Trường Đại học KHXH&NV, Hội Dân tộc và Nhân học Việt Nam, Viện Dân tộc học, Viện nghiên cứu Văn hóa, Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên đồng tổ chức vào ngày 15 và 16/12/2016 tại thành phố Hà Nội.
6. Đặng Hoàng Giang (2015). “Văn hóa tộc người ở Tây Nguyên trong bối cảnh biến đổi cấu trúc không gian buôn làng truyền thống”, Hội thảo khoa học quốc tế “Nhân học ở Việt Nam: lịch sử, hiện trạng và triển vọng” do Trường Đại học KHXH&NV phối hợp với Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam tổ chức vào ngày 29/9/2015 tại thành phố Hà Nội.
 1. Bài hội thảo trong nước
1. Đặng Hoài Giang (2023). “Tiếp biến văn hóa trong không gian làng Tây Nguyên từ sau 1975 đến nay (trường hợp người Ê Đê ở Buôn Ma Thuột)”, Kỷ yếu hội thảo khoa học Nghiên cứu, đào tạo Việt Nam học theo định hướng liên ngành, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 32-45.
2. Đặng Hoài Giang (2016). “Không gian văn hóa buôn làng Tây nguyên: một cách nhìn khác”, Hội thảo khoa học quốc gia Nghiên cứu, giảng dạy Việt Nam học & Tiếng Việt năm 2018 do Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội, Trường Đại học KHXH&NV Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Ngoại ngữ Huế đồng tổ chức vào ngày 14/7/2018 tại thành phố Huế.
3. Đặng Hoài Giang. “Nhận thức lại vấn đề không gian văn hóa tộc người”, Hội thảo khoa học quốc gia Nghiên cứu, giảng dạy Việt Nam học & Tiếng Việt: những vấn đề lí luận và thực tiễn do Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội và Trường Đại học KHXH&NV Thành phố Hồ Chí Minh đồng tổ chức vào ngày 23/7/2016 tại thành phố Hà Nội.

VIII. Đề tài nghiên cứu (chủ trì và tham gia):
1) Nghiên cứu, xây dựng môi trường văn hóa gia đình đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước (2021 - 2023), Đề tài cấp Bộ, Thành viên.
2) Điều tra, đánh giá thực trạng vệ sinh môi trường trong tập quán tang ma của một số dân tộc thiểu số (2021-2022), Đề tài cấp Bộ, Thành viên chính.
3) Tăng cường dạy tiếng Việt trên mạng trực tuyến cho người Việt Nam ở nước ngoài (2020-2023), Đề án cấp Nhà nước, Thành viên.
4) Nghiên cứu khả năng thích ứng với quá trình đô thị hóa của cộng đồng Ê Đê ở thành phố Buôn Ma Thuột từ sau 1975 đến nay (2019-2021), Đề tài cấp Đại học Quốc gia, Chủ trì.
5) Xây dựng giáo trình dạy tiếng Việt cho trẻ em Việt Nam ở nước ngoài         (2020), Đề tài cấp Bộ, Thành viên.
6) Tư vấn điều tra khảo sát nhu cầu của cộng đồng về đổi mới chương trình, sách giáo khoa, giáo dục phổ thông (2017),      WorldBank tài trợ, Chuyên gia tư vấn độc lập.
7) Vai trò của cộng đồng các dân tộc thiểu số trong phát triển du lịch khu vực miền núi phía Bắc (2016 - 2017), Đề tài cấp Bộ, Thành viên.
8) Nghiên cứu và vận động chính sách cho phát triển bền vững Tây Nguyên (2014 – 2016) (Giai đoạn 2), Đại sứ quán Hà Lan và ICCO (Interchurch Coordination Committee for Development Projects) tài trợ, Điều phối viên.
9) Nghiên cứu và vận động chính sách cho phát triển bền vững Tây Nguyên (2011 – 2013) (Giai đoạn 1), Đại sứ quán Hà Lan và ICCO (Interchurch Coordination Committee for Development Projects) tài trợ, Điều phối viên.
10) Vấn đề quản lý và sử dụng đất đai ở Tây Nguyên (2011 - 2013), Đề tài cấp Nhà nước, Thành viên.
11) Mối quan hệ giữa kinh tế thị trường, xã hội dân sự và Nhà nước pháp quyền (2011 - 2012), Đề tài cấp Bộ, Thành viên.
12) Xã hội dân sự Việt Nam         (2009 – 2011), Đại sứ quán Hà Lan tài trợ, Điều phối viên.
13) Vai trò của luật tục trong phát triển cộng đồng dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay (2009 – 2010),        Chương trình Phát triển Liên hợp quốc ở Việt Nam (UNDP) tài trợ, Thành viên.
14) Di dân, tái định cư, ổn định cuộc sống và bảo vệ tài nguyên, môi trường ở các dự án thủy điện của Việt Nam (2008 – 2010), ICCO (Interchurch Coordination Committee for Development Projects) tài trợ, Thành viên.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập5
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm4
 • Hôm nay1,813
 • Tháng hiện tại53,873
 • Tổng lượt truy cập802,081
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây